Hozamvadász projektmenedzsment - pályázatírás sikerdíjban

Vállalkozó START II. Program

Vállalkozó Start II. program: A pályázatot 2023. augusztus 1-től a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Vállalkozó Start II. program

A pályázatot 2023. augusztus 1-től a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Támogatás célja

A Program konkrét célja Magyarország területén új egyéni, illetve mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18 és 64 év közötti magánszemélyek felkészítése saját vállalkozásuk indítására üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Pályázók köre

A Programba azon 18 és 64 év közötti magánszemélyek vonhatóak be, akik:

 • vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek
 • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak
 • minimum 8 általánost végzett magyar állampolgárok
 • magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek
 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek,
 • más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői

Jogi forma szerint

 • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság;
 • GFO 117 – Betéti társaság;
 • GFO 231 – egyéni vállalkozó;
 • GFO 228 – egyéni cég;
 • GFO 232 – egyéb önálló vállalkozói tevékenységet végzők;

A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

Támogatható tevékenységek

A Program két, egymásra épülő, egymást kiegészítő komponensből áll, amelyeket a Támogató valósít meg.

 1. komponens
 • Regisztráció a Támogató által közzétett online felületen.
 • A jelentkezők felkészültségének és motivációjának mérése, vállalkozói kompetencia teszt kitöltésével, illetve személyes elbeszélgetéssel, melynek részét képezi a piacképes vállalkozói ötlet részletes bemutatása.
 • A fenntartható vállalkozásra vonatkozó megalapozott üzleti tervet bemutatni tudó, és az elvárt vállalkozói alapkompetenciákkal rendelkező vállalkozójelöltekkel sor kerül a Programba vonási szerződés megkötésére.
 • A programba kerülők részt vesznek egy 90 órás online vállalkozói képzésen és az ehhez kapcsolódó személyre szabott tanácsadási alkalmakon, melynek keretében.
 • Elkészítik a vállalkozás részletes üzleti tervét.
 • Az üzleti tervet szakmai bizottság bírálja el.
 • A jóváhagyásra kerülő üzleti tervvel rendelkező programba vont magánszemélyek megalapítják új vállalkozásukat.
 1. komponens

A második szakasz keretében a Program első komponensében a képzési programot eredményesen elvégző, elfogadott üzleti tervvel rendelkező célcsoport-tagok által megalapított vállalkozások pályázhatnak induló költségeikhez vissza nem térítendő támogatásra. A célcsoporttagnak az üzleti terv jóváhagyását, (képzési tanúsítvány kiadását) követő 90 napon belül meg kell alapítania vállalkozását. A Támogatottak legfeljebb 4.500.000 Ft vissza nem térítendő Támogatást használhatnak fel induló vállalkozásuk megalapítására, működtetésére, fejlesztésére, személyi jellegű (bér- és járulék), továbbá eszköz- és szolgáltatás beszerzés költségeire a vállalkozás első évében, az üzleti tervükben szereplő költségeikre.

Kötelezettségek

 • A vállalkozás székhelye a támogatási időszakban, és az azt követő 12 hónapban Magyarország területén található.
 • A 12 hónapos, (ön)foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja, működteti vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.
 • A vállalkozás fenntartásának minősül, ha az egyéni vállalkozás vagy a betéti társaság a 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról (továbbiakban: Átalakulási tv.) alapján korlátolt felelősségű társasággá alakul, és a jogutód vállalkozását a támogatási időszakot követő 12. hónap végéig fenntartja.
 • Amennyiben a támogatott magánszemély vállalkozásának fenntartását az Átalakulási tv. szerint újonnan létrehozott korlátolt felelősségű társasággal teljesíti, a Támogatói okirat módosítása szükséges, amelyben rögzítésre kerülnek mind a korábbi, mind az újonnan létrejött vállalkozás adatai, illetve az az időpont, melytől kezdődően a fenntartási kötelezettség hátralevő részét a támogatott magánszemély újonnan létrejött vállalkozásával teljesíti.
 • A Program első komponensében támogatott magánszemélynek vállalkozási tevékenységét a fenntartási időszak alatt folyamatosan fenn kell tartania.
 • A fenntartási kötelezettség Támogatottnak nem felróható, előre nem látott, elháríthatatlan okból bekövetkező (vis maior) helyzet miatti nem teljesítése az elszámolt támogatási összeg arányos visszakövetelését vonhatja maga után.
 • A fenntartási kötelezettség Támogatottnak felróható okból történő nem teljesítése a megítélt, elszámolt támogatási összeg teljes visszakövetelését vonhatja maga után.
 • A projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben a vállalkozás(ok) realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele el kell érje a minimum 1.000.000 Ft-ot.

Elszámolható költségek köre

Személyi jellegű ráfordítás költségei:

 • bérköltség (munkaviszony),
 • vállalkozói kivét,
 • az Új KATA tv. szerint adózó bevételének 60%-a alapján számított jövedelem,
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, az Új KATA tv. szerint adózók kivételével.
  Bérköltség típus Ki számolhat el ilyen bérköltséget
1 Bevétel 60%-a Kisadózó vállalkozó (KATA) önmaga után
2 a vállalkozói kivét, illetőleg az átalányban megállapított jövedelem + az egyéni vállalkozó által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege SZJA-t választó egyéni vállalkozó önmaga után
3 foglalkoztatott munkaviszonyból származó jövedelme és arra tekintettel a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó Társas vállalkozást alapító és abban vezető tisztségviselő tag önmaga után

Társas vállalkozás az alapító és abban vezető tisztségviselő tagon kívüli további foglalkoztatottja után

Kisadózó vállalkozó (KATA) további foglalkoztatottja után

SZJA-t választó egyéni vállalkozó további foglalkoztatottja után

Elszámolható költségek továbbá:

 • Projekt előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Ingatlanbérlés
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Piacra jutás támogatása
 • Anyagbeszerzés
 • Általános vállalatirányítási tevékenység
 • Egyéb támogatott tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás költségei

Nem elszámolható költségek köre

 • infrastrukturális javak vásárlása;
 • föld-, telek-, ingatlan vásárlás;
 • levonható áfa;
 • kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA), Kisvállalati adó (KIVA);
 • kamattartozás kiegyenlítés;
 • hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • deviza-átváltási jutalék;
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 • bankköltség, kivéve a támogatás fogadására szolgáló bankszámlához kapcsolódó banki költségeket,
 • bírságok, kötbérek és perköltségek;
 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;
 • üzemanyag-költség;
 • biztosítási költségek;
 • árukészlet;
 • a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség;
 • jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;
 • olyan bérköltségek, melyet nem a munkáltató fizet meg, vagy azt a munkáltató visszaigényelheti (pl. apai pótszabadság, táppénz munkáltatói hozzájáruláson felüli része);
 • a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költségei, kivéve az eszközök előírt, projektidőszakra eső rendszeres felülvizsgálatát, szervizelését;
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;
 • belső képzés (saját munkatársak képzése);
 • pályázatírói díj;
 • vállalkozásindítási, vállalkozásfejlesztési képzés költségei;
 • üzleti terv tanácsadás, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi, adózási tanácsadás költségei;
 • vállalkozásindításhoz kapcsolódó mentorálás költsége;
 • számviteli törvény szerint nem elszámolható költség;
 • nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó költség.

Támogatás összege: max. 4.500.000 Ft, a támogatási intenzitás 100%

Támogatási keret: A Program keretében létrejött, induló vállalkozások támogatására rendelkezésre álló forrás 4.500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

megosztás:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn